HISTORY

During the night of 20 to 21 September, the troops at the Rhine Bridge were forced to end their resistance. Thus the British lost control of the Rhine Bridge, thereby forfeiting the British Division’s core objective. In the night of 17 September, the British could possibly have captured the north end of the Rhine Bridge. In fact, taking control of the Rhine Bridge would have been the final act in Operation Market Garden: it was the last bridge in a series of bridges from Eindhoven to Arnhem. Lieutenant-Colonel J.D. Frost managed to reach the Rhine Bridge with his 2nd battalion in the evening of 17 September. He marched up through the most southern route crossing through Heelsum, Heveadorp, Oosterbeek-laag. However, the battalions that marched up via the two other routes were confronted with fierce opposition and failed to achieve their objectives in Arnhem. Frost led a military force of mixed troops towards the bridge. For example, part of the division’s reconnaissance unit which had managed to reach the Rhine Bridge via a different route had joined his battalion.

GESCHIEDENIS

In de nacht van 20 op 21 september moesten de troepen bij de Rijnbrug hun verzet staken. De Britten verloren hiermee de Rijnbrug, het hoofddoel van de Britse Divisie was verloren. De Britten hadden in de avond van 17 september de noordelijke oprit van de Rijnbrug weten te veroveren. De Rijnbrug vormde namelijk het sluitstuk binnen operatie Market Garden: het was de laatste brug in een reeks bruggen van Eindhoven tot Arnhem. Luitenant-kolonel J.D. Frost wist met zijn 2e bataljon de Rijnbrug in de avond van 17 september te bereiken. Hij rukte op via de meest zuidelijke route via Heelsum, Heveadorp, Oosterbeek-laag. De bataljons die oprukten via twee andere routes stuitten onderweg op heftige tegenstand en slaagden er niet in hun doelen in Arnhem te bereiken. Frost leidde een gemengde troepenmacht bij de brug. Bij zijn bataljon had zich bijvoorbeeld een deel van de verkenningseenheid van de divisie aangesloten, die via een andere route de Rijnbrug wist te bereiken.

However, the battalions that marched up via the two other routes were confronted with fierce opposition and failed to achieve their objectives in Arnhem. 

 De bataljons die oprukten via twee andere routes stuitten onderweg op heftige tegenstand en slaagden er niet in hun doelen in Arnhem te bereiken.

The battalions

The battle at the Rhine Bridge also involved engineers and the signal corps. On 18 and 19 September, different enemy battalions attempted to displace Frost’s troops at the Rhine Bridge. Their attack was aimed at the Arnhem district of Lombok, along the Bovenover and Onderlangs roads. Here the Germans had the advantage as they were familiar with the terrain and were therefore able to successfully fight off the British attacks. The losses on the British side were huge and led to the retreat to Oosterbeek.

DE BATALJONS

Bij de Rijnbrug vochten eveneens militairen van genie en de verbindingsdienst. Op 18 en 19 werd er door verschillende bataljons van de divisie pogingen ondernomen de troepen van Frost bij de Rijnbrug te ontzetten. Hun aanval richtte zich op de Arnhemse wijk Lombok, via de wegen Bovenover en Onderlangs. De Duitse verdedigers hadden echter het voordeel van het terrein en wisten de Britse aanvallen af te slaan. De Britse verliezen waren groot en een terugtocht naar Oosterbeek volgde.

Meanwhile, Frost’s troops found themselves in a precarious situation. Largely surrounded by German forces, they defended the entrance and approaches to the bridge while facing a superior opponent in terms of equipment. With regard to firepower, the lightly armoured British airborne troops were no match for the Germans. 

De troepen van Frost bevonden zich ondertussen in een hachelijke situatie. Grotendeels omsingeld verdedigden zij de oprit van de brug tegen een tegenstander die kon beschikken over zwaarder geschut. De lichtbewapende Britse luchtlandingstroepen waren qua vuurkracht geen partij.

Evacuation

Meanwhile, Frost’s troops found themselves in a precarious situation. Largely surrounded by German forces, they defended the entrance and approaches to the bridge while facing a superior opponent in terms of equipment. With regard to firepower, the lightly armoured British airborne troops were no match for the Germans. To make matters even worse, Frost got injured on 20 September. The next morning the exhausted troops ended their fight at the Rhine. The Rhine Bridge was lost. On 23 September the occupying forces issued an evacuation order. Arnhem and the surrounding areas had to be evacuated. Thousands of Arnhemmers were forced to leave their homes and go in search of a place to stay. When Arnhem was liberated in 1945, the city was therefore in a largely deserted state.

AIRBORNE MUSEUM

EVACUEREN

De troepen van Frost bevonden zich ondertussen in een hachelijke situatie. Grotendeels omsingeld verdedigden zij de oprit van de brug tegen een tegenstander die kon beschikken over zwaarder geschut. De lichtbewapende Britse luchtlandingstroepen waren qua vuurkracht geen partij. Tot overmaat van ramp raakte Frost op 20 september gewond. De troepen bij de Rijnbrug staakten de volgende ochtend moegestreden de strijd. De Rijnbrug was verloren. Op 23 september vaardigden de bezetters een evacuatiebevel uit. Arnhem en de omringende gebieden moesten evacueren. Duizenden Arnhemmers verlieten gedwongen huis en haard, op zoek naar een plek om te kunnen verblijven. Toen Arnhem in 1945 bevrijd werd, was de stad dan ook grotendeels leeg.

AIRBORNE MUSEUM

WHAT ELSE IS THERE TO DO?

Highlighted activities

WAT IS ER NOG MEER TE DOEN?