History

On 17 September, the first airborne troops disembarked on the landing areas near Heelsum and Wolfheze. It was the beginning of a large-scale airborne operation: Operation Market. The British airborne troops were deployed to capture the Rhine Bridge in Arnhem. However, the landing areas in Renkum were located quite some distance from the bridge. The British RAF had not found any other areas around Arnhem suitable for landing the division and so the troops had to march up to several kilometres to reach their target. Although the 2nd battalion, under command of J.D. Frost, managed to reach the Rhine Bridge after several skirmishes, the remaining part of the division was halted by German forces. Frost’s battalion marched up through the Lion Route crossing through Heelsum, Heveadorp, Oosterbeek-laag before reaching Arnhem. Other battalions were stopped by German forces at Wolfheze. 

GESCHIEDENIS

Op 17 September landden de eerste luchtlandingstroepen op de landingsterreinen nabij Heelsum en Wolfheze. Het was het begin van een grootschalige luchtlandingsoperatie: operatie Market. De Britse luchtlandingstroepen moesten de Rijnbrug in Arnhem veroveren. De landingsterreinen in Renkum lagen echter ver af van de brug. De Britse luchtmacht had geen andere gebieden rond Arnhem geschikt bevonden om de divisie af te leveren. Het resultaat was dat de troepen eerst kilometers moesten oprukken om het doel te bereiken. Hoewel het 2e bataljon onder leiding van J.D. Frost na enkele schermutselingen onderweg de Rijnbrug wist te bereiken, stuitte de rest van de divisie op Duitse tegenstand. Het bataljon van Frost rukte op via de Lion Route via Heelsum, Heveadorp, Oosterbeek-laag naar Arnhem. Andere bataljons stuitten op Duitse tegenstand bij Wolfheze.

On 17 September, the first airborne troops disembarked on the landing areas near Heelsum and Wolfheze. It was the beginning of a large-scale airborne operation: Operation Market. 

Op 17 September landden de eerste luchtlandingstroepen op de landingsterreinen nabij Heelsum en Wolfheze. Het was het begin van een grootschalige luchtlandingsoperatie: operatie Market.

Hotel Hartenstein

Over the following days, units of the division repeatedly attempted to displace the German troops in Arnhem. In the meantime, the division’s headquarters was being established in Hotel Hartenstein in Oosterbeek. The efforts to reach the troops at the bridge proved to be in vain and so a defensive perimeter was formed around the headquarters in Oosterbeek.

HOTEL HARTENSTEIN

Herhaaldelijk probeerden de volgende dagen onderdelen van de divisie de troepen in Arnhem te ontzetten, terwijl ondertussen het hoofdkwartier van de divisie werd gevestigd in Hotel Hartenstein in Oosterbeek. De pogingen om de troepen bij de brug te bereiken waren tevergeefs en een defensieve perimeter werd geformeerd rond het hoofdkwartier in Oosterbeek.

But whereas the Germans could evacuate their injured troops to a medical (dressing) station beyond the frontlines, the British military hospitals were located in the midst of the fighting. The citizens of Oosterbeek were also trapped: they had to find shelter in basements while the battle raged above. 

Waar de Duitse gewonden geëvacueerd konden worden naar verbandplaatsen achter te linies, lagen de Britse hospitalen midden in de vuurlinie. De burgers van Oosterbeek zaten ondertussen gevangen: in kelders werd geschuild tegen de gevechten, terwijl de strijd een verdieping hoger voortduurde.

Oosterbeek

The battles that followed were fierce and Oosterbeek witnessed fighting all around the town. Both sides suffered heavy losses. But whereas the Germans could evacuate their injured troops to a medical (dressing) station beyond the frontlines, the British military hospitals were located in the midst of the fighting. The citizens of Oosterbeek were also trapped: they had to find shelter in basements while the battle raged above. At the same time, the British soldiers were running out of food, ammunition, and medical supplies. The troops could only receive supplies by air and these packages often fell into German hands. Eventually, during the night of 25 to 26 September, the perimeter at Oosterbeek had to be evacuated. The division retreated back across the Rhine, but the division’s wounded and their medical staff had to be left behind. Although estimates on the precise number differ to this day, about 2,500 soldiers managed to return safely to the other side. The people of Renkum were ordered to evacuate on 23 September, leaving the villages behind uninhabited. Only after the liberation were the inhabitants of Renkum able to return home.

AIRBORNE MUSEUM

OOSTERBEEK

De gevechten die daarop volgden waren hevig. In Oosterbeek werd van huis tot huis gevochten. Aan beiden zijden waren de verliezen hoog. Waar de Duitse gewonden geëvacueerd konden worden naar verbandplaatsen achter te linies, lagen de Britse hospitalen midden in de vuurlinie. De burgers van Oosterbeek zaten ondertussen gevangen: in kelders werd geschuild tegen de gevechten, terwijl de strijd een verdieping hoger voortduurde. Intussen hadden de Britse militairen een tekort aan voedsel, munitie en medische voorraden. De troepen konden alleen via de lucht bevoorraad worden en vaak vielen deze voorraden in Duitse handen. Uiteindelijk werd in de nacht van 25 op 26 september de perimeter van Oosterbeek geëvacueerd. De divisie trok zich terug over de Rijn, maar de gewonden van de divisie in hun verzorgers moesten achtergelaten worden. Hoewel de meningen nog altijd verdeeld zijn over de precieze aantallen, bereikten rond de 2500 militairen veilig de overkant. De bevolking van Renkum had op 23 september het bevel gekregen te evacueren, waardoor de dorpen verlaten werden. Pas na de bevrijding konden de bewoners terugkeren.

AIRBORNE MUSEUM

WHAT ELSE IS THERE TO DO?

Highlighted activities

WAT IS ER NOG MEER TE DOEN?